Splošni prodajni pogoji

 1. Za vse pogodbe in ponudbe za prodajo blaga s strani družbe Fist d.o.o. so veljavni INCOTERMS 2000, zadnja izdaja in se uporabljajo v kolikor ni v posamični prodajni pogodbi drugače določeno. Splošni pogoji nakupa/poslovanja kupca so neveljavni tudi v primeru, da niso bili izrecno zavrnjeni s strani prodajalca.
 2. Vsa obvestila glede prodaje lahko stranki izmenjata v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Vsak ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.
 3. Rezervacije materiala se lahko vršijo pisno ali ustno. Od sprejetja in potrditve rezervacije je veljavnost le te (količinska in cenovna) 3 (tri) delovne dni. V primeru podaljšanja rezervacije prodajalec ne jamči za ceno in dobavo celotne količine rezerviranega materiala.
 4. Odpoved naročila materialov, ki so naročeni in se izdelujejo izključno po naročilu kupca, je možna 3 (tri) tedne pred potrjenim dobavnim rokom, za materiale, ki se izdelujejo znotraj EU, za materiale, ki se izdelujejo izven EU, pa je rok odpovedi 5 (pet) dni po oddaji naročila. Prodajalec bo kupca obvestil, da je material naročen posebno zanj, pred oddajo naročila.
 5. V kolikor ni izrecno drugače dogovorjeno, se računi izdajo vezano na težo materiala ob nakladu. Prodajalcu so dovoljene delne dobave materiala. Prav tako je prodajalcu dovoljeno, da dobavi plus/minus 10% pogodbene količine materiala.
 6. Kupec mora pred prevzemom materiala v skladišču prodajalca pisno obvestiti o podrobnostih prevzema, kot so dan prevzema, količino in tip materiala, ime in priimek prevoznika, registracijsko številko prevoznega sredstva in telefonsko številko prevoznika.
 7. Lastništvo materiala ne preide na kupca, dokler v celoti ne poravna vseh svojih obveznosti iz poslovnega odnosa s prodajalcem. Kupec se strinja, da ima do poravnave vseh obveznosti, prodajalec material registriran kot svoj, brez dodatnih potrdil s strani kupca.
 8. Če nastanejo dvomi o kupčevi sposobnosti ali pripravljenosti plačila (na primer, vendar ne izključno, zamuda pri plačilu, zmanjšanje/ukinitev kreditnih linij, ki jih nudi kreditno zavarovanje, itd.) ima prodajalec pravico, da zavrne izdajo materiala, dokler ni bilo opravljeno plačilo ali prejeto jamstvo za plačilo, brez kakršne koli odškodnine.
 9. Prodajalec jamči, da je material narejen skladno s proizvajalčevimi specifikacijami. Vsako drugačno potrdilo ali izjava, je neveljavno. Nobeno tehnično ali kemijsko poročilo, se ne obravnava kot garancija za kvaliteto in ustreznost materiala za poseben namen uporabe.
 10. Prodajalec blaga uradno potrdi, ali preko pooblaščenega posrednika, skladnost z REACH direktivo (št. 1907/2006) [ki zajema tudi predregistracijo z namenom registracije (vrednotenje in pridobitev dovoljenja) tistih kemikalij, ki so predmet REACH direktive].
 11. Kupec naj pregleda material takoj ob dobavi. Obvestilo o napačni dostavi, poškodbah ali nepravilno dostavljeni količini materiala, se bo obravnavalo le v primeru, da kupec pisno obvesti prodajalca v roku 3 (treh) delovnih dni po prejemu materiala, na vsak način pa preden začne s predelavo materiala.
 12. V primeru reklamacij, prodajalec lahko določi neodvisnega nadzornika, ki obravnava predmet reklamacije in katerega ugotovitve pripeljejo do zadovoljive rešitve obeh vpletenih strank. Kupec mora neodvisnemu nadzorniku omogočiti dostop do materiala in odgovoriti na njegova vprašanja, vezana na reklamacijo. V primeru, da je reklamacija upravičena, ima prodajalec pravico zamenjati reklamirani material ali vrniti kupnino kupcu v višini zneska na računu, ki je bil izstavljen za blago, ob predpostavki, da se blago vrne prodajalcu.
 13. V primeru reklamacij (brez ali zaradi nepazljivosti) je dogovorjeno, da se za povračilo nastale škode lahko izplača maksimalno, na računu navedeni znesek vrednosti materiala, nikakor pa izplačilo škode ne more presegati na računu določenega zneska. Nobena od strank ne nosi odgovornosti za posredno ali posledično škodo.
 14. Rok dobave je zavezujoč le v primeru, da je posebej potrjen s strani prodajalca. O roku dobave se lahko domneva, če je prodajalec obveščen, kdaj bo material narejen in pripravljen za prevzem. V primeru zamude pri proizvodnji, kupec tolerira minimalno dvotedensko zamudo, brez možnosti reklamacije.
 15. Kupec bo kril škodo, nastalo zaradi nepravočasnega raztovora materiala, če je bil pravočasno obveščen, kdaj mu bodo material dostavili.
 16. Prodajalec ni odgovoren, če zaradi "višje sile" (kot navedeno v 153. člen OZ) ne more izpolniti pogodbenih obveznosti.
 17. Vse morebitne spore bosta prodajalec in kupec skušala reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Domžalah. Za vse morebitne sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.
Iskalnik granulatov


ZASTOPAMO ZNAMKE

         
 
                        
© 2024, fist.si | O piškotkih